Hoppa över navigation.

Projekt i HUMlab

Tid:
Aktivitet:
Status:
Person:

Beskrivning

HUMlabs verksamhet sker till stor del i projektform och vi försöker att uppmuntra nya, spännande projekt och fungerar då som en plattform och medsökande i externa ansökningar. Kontakta oss gärna för diskussion kring projektidéer. Projekt kan röra utbildning, utveckling och forskning som passar in i HUMlabs profil och vi ser gärna gränsöverskridande projekt som spänner över flera fakulteter och intresseområden eller som kanske involverar konstnärer och andra intressenter utanför universitetsvärlden.

Pågående projekt:

QVIZ, Query and context based visualization of time-spatial cultural dynamics

En del av dagens arkivsystem är så komplexa att de utgör ett hinder för tillgängligheten. Ett annat problem är att många kompetenta människor som arbetar med arkiv besitter mycket information som många fler borde kunna ta del av. Dessa två problem har ett projekt kallat QVIZ, föresatt sig att finna lösningar på.

QVIZ har nu pågått i ett år och fokus har legat på grundläggande efterforskningar, specifikationer av systemet. De första prototyperna har producerats där en karta fungerar som den ena av ingångarna till arkivens material. Kartan är dynamisk och visar de administrativa gränsernas förändring över tid.

Projektet är delfinansierat av EU genom IST programmet inom FP6 och samarbetspartnerna kommer från Sverige, Österrike, Estland, England och Spanien.

Avslutade projekt:

Inlevelse, upplevelse och förståelse: virtuella teatrar i dramaundervisning
I drama- och teaterhistorisk undervisning har kunskap om teaterlokaler och teaterns rumsliga aspekter förmedlats genom föreläsningar, bildvisningar och handböcker. Kommunikationen blir enkelriktad och studenternas aktiva medverkan begränsas. I detta projekt, som finansieras av Rådet för högre utbildning, ska vi utveckla virtuella verktyg och arbetsmetoder som gör det möjligt för studenterna att bygga egna tredimensionella teatrar i datormiljö. Den virtuella världen ska bli ett laboratorium där studenterna lär sig aktivt genom att själva bygga, experimentera och reflektera över processer och resultat. Målet är att reducera envägskommunikationen från lärare till student och i stället befrämja en studentcentrerad läroprocess.

Kulturell simulering Utvecklingsprojekt där studenter med en ny slags kunskapsgestaltning skapar en ”uppsats” i en grafisk virtuell värld som är tillgänglig från uppkopplade datorer i hela världen. Stöds av Rådet för högre utbildning.

Förändringsprocesser i tid och rum Forskningsprojekt som bl.a. handlar om hur modern visualiserings- och simuleringsteknik skapar nya förutsättningar för metodutveckling, hypotesgenerering och förståelse av ytterst komplexa material. Stöds av Riksbankens Jubileumsfond.

Hällbilder, språk och miljö Projektet handlar om hur man kan skapa nya möjligheter till forskning och förståelse av forntida hällbildsmiljöer med hjälp av visualisering och andra datorstödda metoder. Stöds av Riksbankens Jubileumsfond.

HUMlab - Humaniora och informationsteknik i förening I detta RJ-stödda projekt ingår delprojekten Språkliga mönster i tid och rum, Förändringsprocesser i tid och rum och Hällbilder, språk och miljö.Beställare


Support