Hoppa över navigation.

Postdoktorala forskare i HUMlab

Tid:
Aktivitet:
Status:
Person:

Beskrivning
Under 2006-2009 pågår en stor satsning på att förstärka forskning inom humaniora och informationsteknik vid Umeå universitet. En del i denna satsning är ett internationellt postdocprogram som finansieras av Kempestiftelserna.

Jenna Ng

University College London, Storbritannien
Projekt: Transmitting/Transmuting Selves: Theorising Avatars and Simulants in Virtual Worlds

Jenna Ng (postdoc) obtained her PhD in Film Studies from University College London (UCL) in February 2009. Her doctoral research investigates how recent digital technologies of cinema, such as digital video, CGI, rotoscoping, virtual cinematography and motion capture, reconfigure the nature (and, in turn, temporalities) of the moving image. Studying cinema as an object of time, her thesis suggests how the changing ontology of the moving image (from analogue to digital) transforms and refashions our experiences and consciousness of time.

Jenna's postdoctoral project at HUMlab extends her research from digital cinema technologies to other media forms, namely virtual worlds, and in particular examines the digital avatar in terms of its ideas of selfhood, specifically in relation to issues of identity, post-identity, personality and posthumanism. Defined as "an interactive, social representation of a user" (Meadows, 2008: 13), an avatar acts and interacts in its virtual world in place of the person driving or controlling it. In so doing, the avatar transmits/transmutes an alternative self (of the user) - an investment of identity beyond the visuality of photography or the movement(-image) of cinema. The project explores the representation of this self vis-à-vis the avatar: How does the avatar reflect the user? How is the digital self fragmented or cohered in virtual worlds? What ethics govern the digital self? Using theoretical methods, the project critically investigates the nature of selfhood in the light of new media technologies through humanist and posthumanist readings, using, where appropriate, examples from film, digital art and other visual media as case studies. The objective of the research is to offer a new perspective on the human-machine relationship via digital media technologies, with suggestions for their wider implications on digital theory and culture.

Paul Arthur

University of Western Australia, Australien Projekt: History in Motion: Digital Approaches to the Past Paul Arthur (postdoc) har en bred internationell och akademisk bakgrund. Arthur kommer närmast från en position som forskarassistent vid Rutgers University, USA. Arthurs disputerade vid Institutionen för Engelska på University of Western Australia. Arthurs forskning har bland annat rört hur digital media bevaras och presenteras i olika former. Av särskilt intresse är hur digitala medier påverkar och förändrar möjligheterna till att skriva historia, och då framförallt hur olika former av kollaborativa, Internetbaserade verktyg möjliggör nya former av forskning. Arthur har bland annat varit inblandad i ett projekt som handlar om att tillgängliggöra historiskt källmaterial, såsom fotografier, arkivalier och ljud för en bredare allmänhet. Det forskningsprojekt Arthur kommer att ägna sig åt vid HUMlab och historia studeras hur nya digitala medier påverkar studiet av historien. Olika former av medier förändrar möjligheterna att tillgängliggöra historiskt källmaterial, och samtidigt kan historiker finna nya vägar att presentera en mångfacetterad och komplex historia. Frågan är om de digitala medierna kommer att ändra historiestudiet i grunden, och om så – på vilket sätt.

Ele Carpenter

University of Sunderland, Storbritannien Tillhörighet vid Umeå universitet förutom HUMlab: Bildmuseet Projekt: Open Source Embroidery Ele Carpenter (digital arts fellowship) är såväl en erfaren konstnär och kurator som forskare. Carpenter disputerade på School of Arts, Design, Media & Culture, vid University of Sunderland, Storbritannien, på en av handling om relationen mellan konstnärlig aktivism och nya medier. För närvarande arbetar Carpenter också bland annat som kurator vid Isis Arts i Newcastle. I ett pågående projekt, Open Source Embroidery (OSE), initierat av Carpenter 2005, står relationen mellan programmering och broderi i centrum. Projektet utforskar relationerna mellan manligt/kvinnligt, amatörism/professionalism och öppen/sluten källkod. Vid HUMlab och Bildmuséet kommer Ele Carpenter att fortsätta utveckla sitt arbete med projektet OSE genom att involvera bland annat programmerare och konstnärer samt undersöka möjligheterna till nya samarbetsprojekt tvärs över gängse discipliner. Carpenter kommer att aktivt delta i det lokala kulturlivet.

Caroline Kelley

University of Oxford, Storbritannien Tillhörighet vid Umeå universitet förutom HUMlab: franska Projekt: The Digital Library and Metasearch Tools: Critical Perspectives Caroline Kelley (postdoc) disputerade nyligen vid University of Oxford, Storbritannien, inom moderna språk, på en avhandling om militanta nationalistiska kvinnor (moudjahidate) under den algeriska revolutionen 1954-1962. För närvarande innehar Kelley en postdoc-position vid University of California, Los Angeles, USA. Utöver sin forskningsinriktning inom genus och moderna språk har Kelly bred erfarenhet från Digital Humanities och digitala bibliotek. Under två år har Kelly varit med och utvecklat en ny söktjänst för Council on Library and Information Resources vid UCLA, en söktjänst som söker tillgängliggöra såväl digitalt och icke-textuellt material som traditionellt biblioteks­innehåll. Under sin vistelse vid HUMlab och franska kommer Kelley dels att fortsätta utveckla de innovativa möjligheter de digitala medierna ger för att tillgängliggöra olika former av arkivmaterial. På så sätt ansluter Kelley till HUMlabs QVIZ-projekt. Dels kommer Kelley att både praktiskt och teoretiskt arbeta mot Humanistiska fakultetens lärare och studenter med elektronisk litteratur. Syftet är att försöka förstå hur elektronisk litteratur förändrar förutsättningarna för litteratur överhuvudtaget, och därtill visa på möjligheterna.

Erica Robles

Stanford University, USA Tillhörighet vid Umeå universitet förutom HUMlab: konstvetenskap Projekt: Mediating Eternity: The Chrystal Cathedral and God’s Place in a Network Society Erica Robles (postdoc) har just avslutat sina forskarstudier på Institutionen för kommunikation vid Stanford University, USA. Avhandlingen behandlar samspelet mellan medieteknik och arkitektur i vår samtid. Detta gör Robles utifrån exemplet Crystal Cathedral, en kyrka som karaktäriseras som en megachurch, och hon analyserar förhållandet mellan den mediala utvecklingen och postmodern arkitektur i denna typ av kyrkor. I sin forskning har Robles särskilt fokuserat på hur människor upplever sig själva, sina medmänniskor och den omgivande miljön när deras relationer vidareförmedlas genom olika former av medier. Av särskilt intresse är hur plats konstitueras i samverkan mellan det fysiska och det digitala. Under vistelsen vid HUMlab och konstvetenskap kommer Robles att arbeta vidare och fördjupa de forskningsfrågor som avhandlingen berörde. Detta görs i två delstudier. I den ena kommer uppfattningen och mottagandet av Crystal Cathedral i ett annat sammanhang än det amerikanska att studeras – nämligen i en rysk kontext. Den andra delstudien studerar hur en global församlingsgemenskap konstrueras när den frikopplas från ett lokalt sammanhang.

Stefanie Wuschiz

University of New York, USA Tillhörighet vid Umeå universitet förutom HUMlab: Designhögskolan Projekt: Interactive Mobile Applications Stefanie Wuschiz (digital art fellowship) är konstnär och har bred erfarenhet inom Digital Art och har varit involverad i ett flertal konstprojekt, ofta i gränslandet mellan design, konst och teknik. Wuschitz har en masters-examen från University of New York, USA, inom interaktiv telekommunikation. I tidigare projekt har Wuschitz bland annat arbetat med att koppla samman indiska affärsinnehavare på landsbygden i mobiltelefonnätverk, och med att hjälpa skolbarn i ett fattigt område i New York att skapa ett datorbaserat gränssnitt som samlar deras kollektiva berättelser och erfarenheter. Av mer konstnärlig art finns projekt som bland annat kopplar en brödbakningsmaskin till Dow Jones index, och en gunga som med ljud och bild förstärker upplevelsen. Tiden vid HUMlab och Konsthögskolan tänker Wuschiz bland annat använda till att utveckla ett pågående projekt som via Bluetooth-teknik länkar mobiltelefoner till varandra. Wuschiz skapar distribuerade animationer som blir allt mer fullständiga och synliga när de olika användarnas mobiltelefoner möts.

Alumni

Peter Asaro (april 2007-september 2007)

University of Illinois at Urbana-Campaign, USA Tillhörighet vid Umeå universitet förutom HUMlab: filosofi Projekt: Social & ethical dimensions of autonomous technologies

Peter Asaro har bland annat arbetat vid Österrikes vetenskapsakademi där han utformat en utställning om rymdvetenskap. Den handlar om hur vår kunskap om rymden konstrueras utifrån bland annat verksamheter i laboratorier samt hur vi ser och visualiserar universum genom instrumenten. Hans avhandling handlade om hur man på 1940-talet gjorde försök med elektroniska modeller av den mänskliga hjärnan, och hur de inspirerade såväl fysiologisk/neurologisk som psykologisk/beteendevetenskaplig kunskap.
 

I sitt kommande projekt kommer Asaro att undersöka de etiska och legala aspekterna av autonoma teknologier som exempelvis robotar, helautomatiska system, nanoteknologi och datavirus. Han vill bland annat undersöka huruvida vår rädsla för sådana tekniker är befogad, men också studera hur dylika tekniker förhåller sig till det lagrum mänskliga aktörer förhåller sig till.

Jan Van Looy (från september 2007)
Institutet för kulturstudier, Katholieke Universiteit Leuven, Belgien
Tillhörighet vid Umeå universitet förutom HUMlab: litteraturvetenskap
Projekt: Involvement of the reader/player in interactive fiction and computer games
 
Jan Van Looy har i sitt arbete intresserat sig för elektronisk litteratur, men framför allt för berättande i spelsammanhang. Han har publicerat sig ibland annat internationellt välrenommerade sammanhang. Han disputerade 2006 på en avhandling som behandlade just kulturella perspektiv på dataspel och spelande. Van Looy har intresserat sig för hur teknisk och samhällelig/kulturell utveckling relaterar till varandra. Han problematiserar och ifrågasätter därtill den vedertagna uppdelningen mellan nya och gamla medier som ofta görs på basis av graden av interaktivitet.
 

Under sin vistelse i Umeå önskar Van Looy ytterligare integrera perspektiv från elektronisk litteratur och spelanalys. Han vill fördjupa förståelsen för hur läsaren/spelaren interagerar med berättelsen samt hur den erfarenheten förhåller sig till världen utanför.

Jeanne Lopiparo (från september 2007)
University of California at Berkeley, USA
Tillhörighet vid Umeå universitet förutom HUMlab: arkeologi
Projekt: Crafting cosmos: The development of digital media in archeology
 

Jeanne Lopiparo disputerade 2003 på en avhandling i antropologi som berörde relationen mellan enskilda hushåll inom Mayakulturen och konstruerandet av ett kollektivt samhälle som helhet. Den senaste tiden har hon arbetat med att utveckla en webbaserad modell för att presentera och arkeologiskt och antropologiskt material. Syftet är att framställa en interaktiv plattform för dokumentation av olika medier, för att interrelatera olika primärdata till varandra och även tids-rumsligt visualisera och rekonstruera det förflutna. Målet är att presentera fynden men också att använda plattformen till tolkning av primärkällorna.Under sin tid i Umeå kommer Lapiparo att fortsätta sitt arbete med att analysera och utveckla teoretiska och praktiska metoder för att inkorporera digitala medier i fram för allt arkeologi och antropologi.

Torill Mortensen (från augusti 2007)
Högskolan i Volda, Norge
Tillhörighet vid Umeå universitet förutom HUMlab: medie- och kommunikationsvetenskap
Projekt: The emergence of the participatory user
 
Torill Mortensen disputerade 2003 på en avhandling om online-spelare. Hennes akademiska produktion är omfattande, och hon är också en väletablerad bloggare. I sin forskning har Mortensen främst intresserat sig för de nya medierna som växt fram i Internets följd, vad de haft för inverkan på traditionella medier och hur de påverkat de användarna. Användarna är inte längre enbart konsumenter av media, utan i allra högsta grad medskapare av medieinnehåll. Numera talar man gärna om deltagandemedier.
 

Det arbete hon kommer att utföra i Umeå kommer att inbegripa en analys av forskning kring bloggare och speldeltagare, utifrån hennes egen erfarenhet som medieteoretiker och som spelare och bloggare. Vidare studerar hon hur deltagandemedier förändrat synen på användare – från passiv konsument till aktiv deltagare – samt hur medieteorin som ämne förändrats likaledes.

Matt Ratto (från maj 2007)
University of California at San Diego
Tillhörighet vid Umeå universitet förutom HUMlab: idéhistoria
Projekt: Generic information infrastructure and emerging regions: Linking communities of redesign and global information technology providers
 
Matt Ratto arbetar sedan 2003 vid the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences där han också tillhör grundarna av the Virtual Knowledge Studio for Humanities and Social Studies.
 
Under sin vistelse i Umeå kommer han att studera hur teknik och teknisk infrastruktur sprids och mottas i utvecklingsländer. Medan teknikföretag ser tredje världens länder som nya marknader att utveckla är olika hjälporganisationer mer intresserade av hur teknik, rätt anpassad efter det specifika sammanhanget, kan utveckla individer och minska sociala klyftor. Frågan hur man skall närma sig dessa teknikavnämare sysselsätter således såväl teknikföretag som hjälporganisationer. Ratto kommer att studera hur teknik kan utformas genom att kontinuerligt involvera slutanvändarna i designprocessen snarare än att utforma teknik efter den tänkta användaren.
 


Beställare


Support