Hoppa över navigation.

Språkliga mönster i tid och rum

Tid: 13 december 2006 kl. 15:25
Aktivitet: Projekt
Status: Normal
Person:

Beskrivning

Språkliga mönster i tid och rum


Projektansvarig

:

Kjell Jonsson, HUMlab
Projektledare

:

Patrik Svensson, HUMlab

Lars-Erik Edlund, Litteraturvetenskap och nordiska språk

Aktiva

i projektet:

Fredrik Palm, HUMlab

Daniel Pettersson, HUMlab

Finansiär:

Riksbankens Jubileumsfond

Löptid:

Status:

Avslutat

Projektwebbsida:

http://www2.humlab.umu.se/smitor/


HUMlab bedriver tillsammans med Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk det språkgeografiska projektet Språkliga mönster i tid och rum, där olika växters varierande benämningar analyseras med hjälp av ny informationsteknik för att ge förståelse för språkets variation och människors sociala och kulturella kontakter. Tanken är att projektet ska resultera i nya metoder för språkvetenskaplig och humanistisk forskning, genom användning av t.ex. datorstödd visualisering och analys, simulering och datamining.

Diabas (dialektgeografisk databas) har letts sedan 1984 av professor Lars-


Erik Edlund och innehåller ett jättelikt nordiskt dialektmaterial. I databasenfinns drygt 300 000 ordbelägg samlade, bl.a. alla svenska växtnamn på sockennivå. Materialet är delvis sökbart via en webbplats.

Materialet

i databasen

hanteras dialektometriskt med avancerad informationsteknik, och olika dialekters grad av likhet (eller olikhet) kommer att kunna åskådliggöras. Detta är av stor vikt, eftersom det är första gången i Norden man gör dialektometriska studier av detta slag. Det finns för övrigt bara ett fåtal exempel på liknande undersökningar i ett internationellt perspektiv, och det här projektet är unikt med avseende på material, utgångspunkter och metoder.

Projektet handlar om hur man med hjälp av ny teknik kan göra det möjligt för forskare att ställa nya frågor och testa hypoteser genom att åskådliggöra samband som tidigare varit oåtkomliga eller alltför abstrakta. Exempelvis kan olika språkliga mönster belysas genom datorunderstödda beräkningar av likheter och olikheter utifrån stora och oöverblickbara material. Komplexa datamängder kan visualiseras och hanteras på sätt som tidigare inte varit möjliga.

 


[Projektsidan]

 

 Beställare


Support