Hoppa över navigation.

Historik

Tid:
Aktivitet:
Status:
Person:

Beskrivning

2006

Finansiering tillskjuts från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Kempestiftelserna, Universitetsstyrelsen och Humanistisk fakultet för att stärka forskningen inom humaniora och informationsteknik. Detta ger bland annat möjlighet att utvidga HUMlab och att satsa på fem internationella postdoktorala forskare som ansluter till HUMlab och humanistisk fakultet under nästkommande år.

EU projektet “Query and context based visualization of time-spatial cultural dynamics” (QVIZ) godkänns och delfinansieras av IST. Ett bloggopera-projekt startas tillsammans med Kulturverket.

Den poänggivande kursen ”IT för humanister” ges för första gången i HUMlab med gott resultat och goda utvärderingar. Ett arbete med att ta fram ett internationellt inriktat mastersprogram inleds och en ny webbplats för HUMlab tas i bruk.

2005

Den poänggivande kursen ”IT för humanister” tas fram och en EU ansökning till sjätte ramprogrammet skickas in och går vidare till förhandling hos kommissionen. En virtuell guide för handdator tillverkas i samarbete med Sävars hembygdsförening. Där är tanken att man ska kunna ta del av historiska fakta medan man promenerar över de historiska platserna. Arbetet med att stärka forskningsanknytningen tillsammans med fakultetens institutioner intensifieras. HUMlab ökar sin medverkan i det universitetsövergripande Umeå Center for Interaction Technology.

En mycket positivt nationell och internationell utvärdering av HUMlab framställs i mars där HUMlab beskrivs som ”starkast och synligast i sitt slag i Norden”. Utvärderingen är utförd på uppdrag av Humanistisk fakultet. Läs Umeå universitets pressmeddelande här.

Stora arrangemang anordnas som en konferens om språkutbildning och informationsteknik (Från vision till praktik), en konferens om humaniora och informationsteknik (Den teknologiska texturen) samt en tvärvetenskaplig workshop om datamining. Medverkande i symposiet om språkbildning och informationsteknik i samarbete med Nätuniversitet beslutar att skriva en bok i ämnet.

Tidigare utspridda kontor sammanfogas i A4-korridoren i Humanisthuset.

2004

I början av 2004 genomförs Jokkmokkprojektet, tillsammans med främst Datavetenskap, som fick stor uppmärksamhet.

Nya rutiner etableras bl.a. för seminarier och kortkurser. Armatur byts ut som ett led i förberedelserna för inköp och installation av ett s.k. styrsystem. Styrsystemet ska hantera teknik i HUMlab på ett samlat sätt och efter ett omfattande förarbete installeras systemet i början av oktober.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse beviljar, inom ramen för deras stipendieprogram för moderna språk, i juni 2004 stipendier till två doktorander. Doktoranderna har båda stark anknytning till HUMlab och ämnen som passar in i området ”humaniora och informationsteknik”.

2003

Etablerandet av ”humaniora och informationsteknik” som ett prioriterat forskningsområde för Humanistisk fakultet är en viktig utveckling under 2002 och 2003. Två doktorander inom humaniora och informationsteknik anställs 2003. Doktoranderna har koppling både till en institution och till HUMlab. De doktorerar inom ett forskarutbildningsämne inom Humanistisk fakultet, i det här fallet engelsk språkvetenskap och etnologi, med ett avhandlingsämne inom profilområdet.

En större uppgradering av datorer görs under året liksom inköp av storformatsskrivare, haptisk utrustning och displayutrustning. Webbplatsen utvecklas ytterligare och fler projektfoldrar och annat informationsmaterial togs fram. Under hösten börjar arbetet med ett nytt administrativt system för hantering av användarkonton, kurser, utvärderingar etc. Systemet, som delvis är en del av ett examensarbete på Medieingenjörsprogrammet, tas i drift 2004.

Under 2003 etableras tanken på att samla forskning, utveckling och projekt kring ”HUMlab Themes”.

Det största som genomförs under året är en workshop om ”dynamic maps” 17-18 september. Internationella toppnamn blandas med nationella och lokala talare och arrangemanget får god respons.

Patrik Svensson, HUMlab föreståndare, får ta emot Kungliga Skytteanska Samfundets pris för yngre framstående forskare vid Umeå universitets humanistiska fakultet. Detta bl.a. för sin forskning inom ”digital engelska” och för sitt arbete med pedagogiska utvecklingsprojekt. 

2002

HUMlabs egen seminarieserie, HUMlabseminariet, etableras under 2002 med 18 seminarier. Flera av seminarierna lockar 60-70 åhörare och seminariet håller hög klass.

Under 2002 tas beslut om att försöka ordna workshops i samband med att intressanta gäster besöker HUMlab. En workshop om historiska laboratorier och en om digital kultur genomförs redan 2002.

Arbetet i delprojekten i det stora infrastrukturella projektet kommer igång på allvar under året. Rådet för högre utbildning beviljar medel för ett projekt om virtuella teatrar i dramaundervisning. Vetenskapsrådet beviljar medel för ett forskningsprojekt kring datorspel och datorspelare, där Etnologi, Nordiska språk och HUMlab medverkar. Flera nya, stora ansökningar lämnas också in.

Arbetet med planering för ett utbildningsprogram, en s.k. breddmagister, inom IT, humaniora och lärande tar mycket tid i anspråk under året. Det tänkta utbildningsprogrammet är ett samarbete mellan Humanistisk fakultet och Fakulteten för lärarutbildning. Det slutliga förslaget stöds av Humanistiska fakultetsnämnd men inte av Lärarutbildningens fakultetsnämnd.

2001

2001 får HUMlab besked om stora bidrag från Kempestiftelserna, 2,5 miljoner kr, och Riksbankens Jubileumsfond, 5 miljoner kr i infrastrukturella medel.

För att markera att HUMlab går in i en ny fas ordnas en invigning av ”HUMlab fas II”. Invigningen förrättas av Universitetskanslern och många prominenta gäster är på plats. Inför invigningen har flera stora och tidsödande teknikinköp och installationer avslutats, bl.a. har en 3 meter bred stereoskärm installeras.

Sju-åtta personer är nu engagerade i HUMlab i olika omfattning, flera i projektverksamhet. Under 2001 erbjuds för första gången kortkurser.

I samverkan med Distum, RJ, Rådet för högre utbildning och Stockholms universitet ordnas i december 2001 en nationell konferens kring informationsteknik och akademisk språkutbildning. Ett 70-tal personer deltar och professor Uschi Felix från Monash University håller två föreläsningar.

2000

Under 2000 kommer verksamheten igång på allvar. HUMlab inrättas som permanent arbetsenhet av Universitetsstyrelsen från 2000-01-01.

Samverkan med Lärarutbildningen leder till att Torbjörn Johansson kan vara engagerad i HUMlab på heltid, med ansvar också gentemot lärarutbildningen och Lärarutbildningens informationstekniska utvecklingsenhet, LITU.

Situationen förändras snart genom att Strategiska stiftelsen tar beslut om att förlägga en Interactive Institute-studio till Umeå. Torbjörn Johansson övergår från första april 2000 till en tjänst som studioföreståndare för II-studion ”Tools for Creativity”. Patrik Svensson blir då interimistisk föreståndare och samarbetet med Lärarutbildningen fortsätter som förut.

Ett resultat av samarbetet med Lärarutbildningen blir språklaboratoriet som samfinansieras av de båda fakulteterna. Uppbyggnaden av språklaboratoriet är en stor arbetsuppgift under 2000 och 2001. Investeringen på ca två miljoner kr delas mellan fakulteterna.

Under 2000 leder samverkan med Centrum för utbildningsteknik till ett gemensamt ansvar för seminarieserien ”T35” kring informationsteknik och lärande. 15 seminarier i seminarieserien hålls 2000, alla i HUMlab. Satsningen hade stort värde inte minst då den fick många personer att komma till HUMlab för första gången.

I december 2000 anordnas ett nationellt symposium om visualisering - det första större arrangemanget av den typen för HUMlab.

1999

Patrik Svensson, som deltog i många av aktiviteterna under 1998, engageras som biträdande föreståndare från 1999. En systemansvarig person anställs på 50% från 1 juli 1999.

Viktiga arbetsuppgifter består av att ställa i ordning den tekniska och systemmässiga miljön och av ett omfattande kontaktarbete.

HUMlab används mer och mer och har 40 användare i oktober 1999. Fortfarande är verksamheten begränsad. En enklare webbsida utvecklas liksom ett system för lokalbokning. En seminarieserie kring IT och utbildning genomförs också under 1999.

1998

I maj 1998 tillsätts en interimistisk ledningsgrupp. Därefter startas arbetet med bl.a. upphandlingsgruppen, möten med humanistiska fakultetens institutioner och underlag till den fysiska lokalen. 23 november tar Fakultetsnämnden beslut om finansiering till HUMlab.

1997

Torbjörn Johansson, IT-gruppen, får från hösten 1997 i uppdrag att arbeta med HUMlab tillsammans med prodekanus Eva Strangert. Arbetet leder bl.a. till ett koncept för HUMlab och en ansökan till Kempestiftelserna. Ansökan beviljas med två miljoner kr, och arbetet fortsätter med högre intensitet och fler personer. 

1994-1996

Humanistiska fakulteten tillsätter en Multimediagrupp 1994. Gruppens arbete leder till ansökningar som inte beviljas. Humanistiska fakulteten tar därför kontakt med IT-gruppen på universitetet.


Beställare


Support