Hoppa över navigation.

Engelska språket i förvandling

Tid: 13 december 2006 kl. 15:27
Aktivitet: Projekt
Status: Normal
Person:

Beskrivning

Engelska språket i förvandling

Projektledare:

Patrik Svensson, HUMlab och Moderna språk

Finansiär:

Vetenskapsrådet/HSFR

Löptid:

 

Status:

 

Projektwebbsida:

http://www.eng.umu.se/virtualization/

Engelskan har under de senaste tio åren etablerats som ett naturligt val i de flesta typer av datorförmedlad kommunikation, och den massiva tekniska utveckling som ägt rum innebär att miljontals människor dagligen kommunicerar på engelska med hjälp av modern IT-teknik. Eftersom språk inte är oberoende av det kommunikationsmedium som används utgör nya elektroniska kommunikationsvägar ett högst relevant forskningsområde där man kan undersöka hur språk och medium påverkar varandra. Hur påverkar det virtualiserade mediet det språkliga uttrycket och hur kan de olika "samtalssituationer" som förekommer i detta medium karaktäriseras? Påverkar fysiskt avstånd och ickefysiskhet den datorförmedlade kommunikationen? Även om datorförmedlad kommunikation har ådragit sig en del språkvetenskapligt intresse saknas alltjämt en mer övergripande teoribildning.

Ett viktigt syfte med projektet är  att placera in användningen av datorförmedlad engelska i en teoretisk kontext. Tanken är att utifrån en typologi av datorbaserad kommunikation kunna ställa olika kommunikationsformer i relation till varandra och diskutera grader och typer av virtualitet utifrån detta. Hur skiljer sig de olika kommunikationssätten åt? Hur upplevs de?

      Ett annat syfte är att utifrån ovan beskrivna modell undersöka hur kommunikativa och språkliga mönster formas av modern IT-teknik. Vad händer med det språkliga uttrycket när det förflyttas ut till en datorgenererad kommunikationsplats?  För att besvara denna fråga måste man ta en mängd språkliga nivåer (morfologi, syntax, pragmatik, diskurs) och drag (t ex satsfogning, fonetiska stavningar, turtagande och hälsningsfraser) i beaktande. Slutresultatet kommer förhoppningsvis att vara en helomgripande, teoretiskt kontextualiserad beskrivning.

Dessutom kan det vara givande att fundera kring bl.a. attityder till datorförmedlad kommunikation, genusaspekter (vad händer med de traditionella språkmönstren i denna typ av kommunikation, och hur uppfattas det virtuella könet?) och uppkomsten av ett elektroniskt s k interlanguage i en värld där engelska används som ett elektroniskt lingua franca.

 

[Projektsidan]

 

 Beställare


Support